Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom zoskupenie firiem Kanadská pena, postupuje pri spracúvaní osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 – 22 nariadenia GDPR.

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOCH:

AXA-PROPERTY s.r.o.
Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 798 169
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20022/V
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vitko, konateľ

Dom mont. s.r.o.
Zástranie 268, 010 03 Žilina
IČO: 43 899 315
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 19934/L
Štatutárny orgán: Daniel Mičica, konateľ

PUR Development s. r. o.
Dolná 4, 900 90 Dubová
IČO: 53 350 499
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 152795/B
Štatutárny orgán: Marián Zechmeister, konateľ

PETER FRANKO, s. r. o.
Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza
IČO: 36 679 976
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 17089/R
Štatutárny orgán: Peter Franko, konateľ

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov za účelom plnenia povinností vyplývajúcich s predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
– všeobecné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa stavby, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail).

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov.

V. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.