Súťaž o materiál a zateplenie v hodnote do 3600 eur

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátori Súťaže (ďalej len „Organizátori“)

Obchodné meno: AXA-PROPERTY s.r.o.

Sídlo: Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 798 169

DIČ: 2022422127

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20022/V

Obchodné meno: Dom mont. s.r.o.

Sídlo: Zástranie 268, 010 03 Žilina

IČO: 43 899 315

DIČ: 2022505793

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 19934/L

Obchodné meno: PUR Development s. r. o.

Sídlo: Dolná 4, 900 90 Dubová

IČO: 53 350 499

DIČ: 2121354378

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 152795/B

Obchodné meno: PETER FRANKO, s. r. o.

Sídlo: Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza

IČO: 36 679 976

DIČ: 2022248305

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 17089/R

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 5.11.2021 do 7.12.2021. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci”), ktorá splnila podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci organizátorov súťaže. 

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci splnil pravidlá súťaže. Je potrebné napísať do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku, koľko m2 kanadskej peny potrebuje na zateplenie stavby a meno, s kým plánuje súťažiaci bývať v domčeku. Nie je povolené viacnásobne komentovanie pre zvýšenie šance na výhru.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je kompletná realizácia zateplenia striekanou izoláciou v hodnote maximálne 3600€ bez DPH. Cena zahŕňa prácu, materiál, dopravu, predprípravu – obaľovanie nosných a pohľadových konštrukcií, prípadne použitie generátora, ak na stavbe nebude možné vlastné pripojenie na zdroj elektrickej energie. Pokiaľ celkový rozsah prác a materiálu presiahne hodnotu 3600€, výherca si zvyšnú sumu hradí sám. Výhra – striekaná izolácia musí byť aplikovaná výlučne firmou zo zoskupenia Kanadská pena. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Kanadská pena. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje nového výhercu. Opätovné žrebovanie prebehne maximálne 2x. 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry – aplikácii striekanej izolácie. Výhru si môže výherca uplatniť v termíne od 1.1.2022 do 30.6.2022. Nie je možné prebrať len výhru – sudy s materiálom – a aplikovať striekanú kanadskú izoláciu vo vlastnej réžii. Aplikovať materiál od Huntsman Building Solutions môže len certifikovaný partner, teda firma zo zoskupenia Kanadská pena. Pokiaľ celková suma realizácie presiahne hodnotu 3600€, výherca si zvyšné náklady hradí sám. 

8. Požiadavky na výhercu

Výherca súhlasí, že sa počas realizácie na stavbe natočí prezentačné video a vyhotoví sa fotodokumentácia. Po vzájomnej dohode s výhercom sa natočí aj krátky rozhovor na sociálne siete. Zdieľanie a nakladanie s týmito materiálmi môže organizátor súťaže podľa vlastného uváženia. Na výhernej stavbe alebo v jej okolí bude po aplikácii na viditeľnom mieste umiestnený reklamný banner aplikačnej firmy po dobu 3 – 6 mesiacov. Výherná stavba musí v čase aplikácie spĺňať úplnú dokončenú predprípravu na aplikáciu striekanej izolácie, skontrolovanú a potvrdenú zástupcom realizačnej firmy. Výherná stavba musí mať vhodnú prístupovú cestu, akú potrebuje na dopravu materiálu realizátor aplikácie. 

9. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže udeľujete organizátorovi súťaže – zoskupeniu firiem Kanadská pena súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom organizovania a vyhodnocovania súťaže v rozsahu meno, priezvisko a v prípade výhry aj adresa a telefonický kontakt.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Žiline, dňa 2.11.2021