Súťaž o 20 fliaš s logom ICYNENE

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátori Súťaže (ďalej len „Organizátori“)

Obchodné meno: AXA-PROPERTY s.r.o.

Sídlo: Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 798 169

DIČ: 2022422127

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20022/V

Obchodné meno: Dom mont. s.r.o.

Sídlo: Zástranie 268, 010 03 Žilina

IČO: 43 899 315

DIČ: 2022505793

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 19934/L

Obchodné meno: PUR Development s. r. o.

Sídlo: Dolná 4, 900 90 Dubová

IČO: 53 350 499

DIČ: 2121354378

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 152795/B

Obchodné meno: PETER FRANKO, s. r. o.

Sídlo: Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza

IČO: 36 679 976

DIČ: 2022248305

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 17089/R

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.2.2022 do 9.3.2022. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci”), ktorá splnila podmienky súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci splnil pravidlá súťaže. Je potrebné napísať do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku správnu odpoveď na otázku: Koľko recyklovaných PET fliaš sa použije na výrobu peny s uzavretými bunkami? a koho z vašich známych by výhra potešila. Nie je povolené viacnásobne komentovanie pre zvýšenie šance na výhru.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 20 fliaš s logom ICYNENE.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude do 3 pracovných dní 20 víťazov vyžrebovaných spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Kanadská pena. Víťazi tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch. Ak víťazi nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor pošle výhercom výhry poštou na náklady organizátora.

8. Požiadavky na výhercu

Výherca musí udeliť organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt, za účelom odoslania výhry.

9. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže udeľujete organizátorovi súťaže – zoskupeniu firiem Kanadská pena súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom organizovania a vyhodnocovania súťaže v rozsahu meno, priezvisko a v prípade výhry aj adresa a telefonický kontakt.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Žiline, dňa 22.2.2021